Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7402011096178
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Česká národní banka
Identifikační číslo:
48136450
Poštovní adresa:
Na Příkopě 28
Obec:
Praha
PSČ:
115 03
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
ČNB, Na Příkopě 28, 115 00 Praha 1
Tel.:
+420 224413965
K rukám:
Mgr. Michaela Lukšová
       
E-mail:
michaela.luksova@cnb.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.cnb.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.cnb.cz
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://ezak.cnb.cz/vz00000213
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Informační systém pro řízení lidských zdrojů
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č. 7
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Hlavní město Praha
Kód NUTS CZ010 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem veřejné zakázky je dodání a implementace nového informačního systému pro řízení lidských zdrojů (dále jen „HRIS“ – Human Resources Information System nebo „SW řešení“), který bude splňovat veškeré požadavky zadavatele, a to zejména zajištění veškerých stávajících a nových funkcionalit systému, zajištění kontinuity procesů včetně migrace dat, nástroje pro administraci systému, reporting a notifikace.
Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění podpory a údržby dodaného systému v souladu s aktuální legislativou ve všech výše uvedených oblastech.
Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 3 zadávací dokumentace ("ZD") - návrhu smlouvy a v jejích přílohách.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
72000000-5
 
Další předměty
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
15 249 000
Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Zadavatel si v souladu s § 99 zákona vyhrazuje opční právo na poskytnutí dalších služeb, uvedených v předmětu této veřejné zakázky dle článku 1 ZD.
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:   36   nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:   nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
(dd/mm/rrrr)  
Dokončení
(dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán [k prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona],
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci [k prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. b) zákona]. Oprávnění k podnikání se prokazuje výpisem z živnostenského rejstříku nebo živnostenskými listy.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dodavatel prokazuje v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona svou ekonomickou a finanční způsobilost k plnění veřejné zakázky předložením čestného prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 ZD.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží seznam významných služeb [§ 56 odst. 2 písm. a) zákona] realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:

a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem (včetně kontaktních údajů na objednatele), pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli,
b) osvědčení vydané jinou osobou (včetně kontaktních údajů na objednatele), pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli,
c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle písm. b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Další požadavky na technické kvalifikační předpoklady jsou podrobněji uvedeny v odst. VI.3 a) - Doplňující informace.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
celková nabídková cena bez DPH
60
2.
realizace vítaných požadavků
20
3.
kvalita SW řešení (prezentace)
20
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
14067
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2014/S 170-301808 ze dne 05/09/2014 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: (dd/mm/rrrr) Čas: (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 05/12/2014 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: 30/09/2015 (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 05/12/2014 (dd/mm/rrrr)
Čas:
10:00 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
Otevírání obálek má právo být přítomen 1 zástupce každého dodavatele.

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Významnou službou se přitom rozumí:
I. Minimálně jedna dokončená realizace SW řešení v oblasti procesů řízení lidských zdrojů včetně školení a poskytování podpory alespoň po dobu 12 měsíců, kdy minimální finanční rozsah takovéto služby musí být alespoň 6 000 000,- Kč bez DPH. Významná služba musí zahrnovat:

a) implementaci a automatizaci procesů včetně zaškolení uživatelů, které pokrývají minimálně tyto oblasti:
• personální agenda a pracovněprávní vztahy,
• práce a mzda zaměstnanců,
• zpracování a zúčtování mezd zaměstnanců,

a dále minimálně čtyři z následujících oblastí řízení lidských zdrojů:
• systemizace pracovních pozic,
• evidence pracovní doby (docházka) zaměstnanců,
• zaměstnanecký webový portál – např. elektronické výplatní pásky, elektronické dovolenky, přístupy zaměstnanců k vlastním údajům,
• vzdělávání zaměstnanců
• nábor zaměstnanců a evidence uchazečů na pracovní pozice,
• zaměstnanecké benefity – základní zpracování,
• zaměstnanecké benefity – stravování zaměstnanců,
• preventivní lékařské prohlídky,
• hodnocení zaměstnanců,
• mzdový plánovací systém (mzdový controlling) a

b) poskytování provozní podpory alespoň po dobu 12 měsíců pro realizovanou implementaci SW řešení v oblasti lidských zdrojů minimálně v rozsahu obdobném, jako je uveden v příloze č. 7 návrhu smlouvy (příloha č. 3 ZD) „Provozní podpora“.

U této dokončené realizace SW je nutné prokázání obou z uvedených částí významné služby, tj./a) i b), nikoli jen jedné z nich.
nebo
II. Minimálně tři dokončené realizace SW řešení v oblasti řízení lidských zdrojů, kdy minimální finanční rozsah jednotlivé služby (včetně školení a poskytování podpory alespoň po dobu 12 měsíců) musí být alespoň 2 000 000,- Kč bez DPH. Každá jednotlivá služba musí zahrnovat:
a) implementaci a automatizaci procesů včetně zaškolení uživatelů, které pokrývají minimálně tyto oblasti:

• personální agenda a pracovněprávní vztahy,
• práce a mzda zaměstnanců,
• zpracování a zúčtování mezd zaměstnanců.

a dále minimálně dvě z těchto oblastí řízení lidských zdrojů:

• systemizace pracovních pozic,
• evidence pracovní doby (docházka) zaměstnanců,
• zaměstnanecký webový portál – např. elektronické výplatní pásky, elektronické dovolenky, přístupy zaměstnanců k vlastním údajům,
• vzdělávání zaměstnanců
• nábor zaměstnanců a evidence uchazečů na pracovní pozice,
• zaměstnanecké benefity – základní zpracování,
• zaměstnanecké benefity – stravování zaměstnanců,
• preventivní lékařské prohlídky,
• hodnocení zaměstnanců,
• mzdový plánovací systém (mzdový controlling) a

b) poskytování provozní podpory pro realizovanou implementaci SW řešení v oblasti lidských zdrojů minimálně po dobu alespoň 12 měsíců provozu v rozsahu obdobném, tak jak je uveden v příloze č. 7 Provozní podpora návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

U těchto tří dokončených realizací SW je nutné prokázání obou z uvedených částí významné služby, tj. a) i b), nikoli jen jedné z nich.

9.4.2 Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona splňuje dodavatel, který předloží seznam odborníků, kteří se budou na plnění veřejné zakázky podílet a osvědčení o odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb u minimálně 2 odborníků (vedoucí projektu, věcný garant), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Pro jednotlivé odborníky platí, že musí splňovat minimálně následující požadavky zadavatele:
a) Vedoucí projektu

Vedoucí projektu musí mít praktické zkušenosti s vedením prací na realizaci alespoň dvou zakázek u dvou různých objednatelů v rozsahu požadované významné služby (včetně jejího finančního rozsahu v hodnotě alespoň 2 000 000,- Kč bez DPH).
Vedoucí projektu bude zajišťovat vedení prací po celou dobu projektové realizace informačního systému. Pokud bude ve výjimečných případech nezbytné změnit vedoucího projektu, musí být nahrazen vedoucím projektu splňujícím výše uvedené požadavky zadavatele.
Vedoucí projektu prokazuje kvalifikační předpoklady zadavateli předložením:
• certifikátu projektového manažera např. podle standardu IPMA, standardu PMI (PMP) nebo Prince2, pokud jím disponuje a
profesním životopisem s vyznačením účasti vedoucího projektu na realizaci alespoň 2 významných služeb obdobného charakteru, s uvedením finančního rozsahu a doby realizace. Životopis bude podepsán vedoucím projektu.

b) Věcný garant

Věcný garant musí mít znalosti věcné problematiky řízení lidských zdrojů, zejména v oblastech pracovněprávních procesů a zpracování mezd a související legislativy. Musí mít základní znalosti i z oblasti organizace a vedení vzdělávání zaměstnanců a hodnocení zaměstnanců. Musí mít praktické zkušenosti jako analytik IS s implementací nejméně dvou zakázek ve výše uvedeném rozsahu (včetně finančního rozsahu každé z těchto zakázek minimálně ve výši 2 000 000,- Kč bez DPH).
Věcný garant bude zajišťovat požadované práce po celou dobu projektové realizace IS. Pokud bude, ve výjimečných případech nezbytné změnit věcného garanta, musí být nahrazen věcným garantem splňujícím výše uvedené požadavky zadavatele.
Znalosti a praxe věcného garanta zadavatel požaduje doložit ve formě profesního životopisu s vyznačením účasti věcného garanta na realizaci alespoň 2 významných služeb obdobného charakteru, s uvedením finančního rozsahu a doby realizace. Životopis bude podepsán věcným garantem.

Spolu s doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů odborníků dodavatele (např. životopisy či certifikátem) předloží dodavatel také seznam odborníků ve formě čestného prohlášení, v němž dodavatel prohlásí, že vedoucí projektu a věcný garant splňují požadavky zadavatele na prokázání technických kvalifikačních předpokladů. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
13/10/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh