Veřejná zakázka: Film "O penězích a lidech"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 892
Systémové číslo: P22V00000005
Evidenční číslo zadavatele: 22005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-008879
Datum zahájení: 22.02.2022
Nabídku podat do: 23.02.2022 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Film "O penězích a lidech"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení audiovizuálního díla ve smyslu § 62 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů s názvem „O penězích a lidech" a obsahem blíže specifikovaným přílohami č. 1 až 3 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 výzvy, resp. jednotlivá díla audiovizuálně užitá v rámci uvedeného díla.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  U příležitosti přípravy expozice České národní banky (dále také jen „ČNB“) označené jako „Lidé a peníze“ v roce 2000 byl vytvořen animovaný film „O penězích a lidech“, který se setkal s mimořádným ohlasem veřejnosti, daným zejména schopností autora (výtvarníka a vysokoškolského pedagoga ak. mal. Pavla Koutského) vystihnout problém v humorné a zároveň dynamické zkratce, dále jeho osobitým výtvarným stylem – jedinečným kresebným pojetím a současně i unikátním pohledem na svět. V rámci vznikajícího projektu Návštěvnického centra ČNB má zadavatel zájem, s ohledem na úspěch tohoto filmu a na setrvávající pozitivní feedback ze strany učitelů i zástupců laické veřejnosti, s daným filmem dále pracovat, a to zejména v rámci expozice Lidé a peníze, která by si měla zachovat charakter historicky orientované výstavy, jež oslovuje širokou veřejnost již dvacet let. Původně vytvořený film by tak měl být omlazen, resp. by měl být na jeho základě vytvořen nový animovaný film vycházející z idejí filmu původního, který by však měl odrážet aktuální požadavky zadavatele, a to jak technické, tak obsahové. Autorem původního filmu, ak. mal. Pavlem Koutským (zastoupeným společností CREATEAM, spol. s r.o.), byl již vytvořen tzv. storyboard k novému filmu.

  Důvodem k užití jednacího řízení bez uveřejnění je pak ta skutečnost, že se společnost CREATEAM, spol. s r.o., uzavřením smlouvy, jež má být výsledkem tohoto zadávacího řízení, zavazuje, mimo jiné, zjednat provedení převážné většiny objednaných autorských děl, resp. převážné většiny jejich částí, právě ak. mal. Pavlem Koutským, autorem původního filmu „O penězích a lidech“, na nějž má nový film téhož názvu úzce ideově, ale především pak svým jedinečným výtvarným pojetím, které je nezaměnitelně spjato právě a jen s osobou ak. mal. Pavla Koutského, navazovat.

  Současně je dle vyjádření ak. mal. Pavla Koutského ze dne 20. 1. 2022, jež má zadavatel k dispozici, společnost CREATEAM, spol. s r.o., jediným a výlučným subjektem, se kterým hodlá na tvorbě nového animovaného filmu „O penězích a lidech“ ak. mal. Pavel Koutský spolupracovat a bez něhož není možné film požadovaný zadavatelem zrealizovat.

  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 3 písm. a) zákona.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky