Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7301011062566


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká národní banka
Identifiakční číslo:
48136450
Poštovní adresa:
Na Příkopě 28
Obec:
Praha
PSČ:
115 03
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
ČNB, Na Příkopě 864/28
Tel.:
+420 224413014
K rukám:
Naděžda Kalvachová
       
E-mail:
nadezda.kalvachova@cnb.cz
Fax:
+420 224412361
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.cnb.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.cnb.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Prodloužení záruky
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 7 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Hlavní město Praha
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem veřejné zakázky je prodloužení záruky na vybrané úpravy informačního systému Metasystém – Informační služba – Statisticko-účetní databáze – Sběr dat od nebankovních subjektů (dále jen „MtS-ISL-SUD-SDNS“) spočívající v rozšíření jeho funkčnosti v rámci projektového řešení: „MtS-ISL-SUD-SDNS – úpravy v návaznosti na implementaci COREP a FINREP", které byly provedeny na základě smlouvy o provedení úprav systému MtS-ISL-SUD-SDNS pro zajištění projektování výkazů a vykazování podle jednotných reportovacích rámců COREP a FINREP (dále jen "úpravy MtS-ISL-SUD-SDNS pro COREP a FINREP") uzavřené dne 25. 6 2012.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
48000000-8
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
03/09/2013 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Předmětem veřejné zakázky je prodloužení záruky na vybrané úpravy informačního systému Metasystém – Informační služba – Statisticko-účetní databáze – Sběr dat od nebankovních subjektů (dále jen „MtS-ISL-SUD-SDNS“) spočívající v rozšíření jeho funkčnosti v rámci projektového řešení: „MtS-ISL-SUD-SDNS – úpravy v návaznosti na implementaci COREP a FINREP", které byly provedeny na základě smlouvy o provedení úprav systému MtS-ISL-SUD-SDNS pro zajištění projektování výkazů a vykazování podle jednotných reportovacích rámců COREP a FINREP (dále jen "úpravy MtS-ISL-SUD-SDNS pro COREP a FINREP") uzavřené dne 25. 6 2012. Systém MtS-ISL-SUD i aplikace SDNS byly vyvinuty a rozvíjeny ve spolupráci se spol. NESS Czech s.r.o. a systém MtS-ISL-SUD-SDNS tedy požívá coby autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Výše uvedené úpravy spojené se zásahem do systému MtS-ISL-SUD-SDNS byla oprávněna činit z důvodu ochrany autorských práv pouze společnost NESS Czech s.r.o. Ochrana autorských práv je rovněž důvodem pro zadání stávající veřejné zakázky, prodloužení záruky na vybrané úpravy informačního systému MtS-ISL-SUD-SDNS, při použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění účelnosti veř. zakázky:

a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Úpravy MtS-ISL-SUD-SDNS pro COREP a FINREP byly koncem prosince 2012 nasazeny do ověřovacího provozu. Ověřovací provoz probíhá, nicméně v rámci něj není možné ověřit všechny provedené úpravy, protože reálná data relevantní pro testování kartoték za COREP budou k dispozici až v květnu 2014 a za FINREP až v září 2014. Proto je požadováno prodloužení záruky na úpravy MtS-ISL-SUD-SDNS pro COREP a FINREP, které nebude do konce roční záruční doby možné ověřit v reálném provozu, o další 1 rok.

b) popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je prodloužení záruky na úpravy MtS-ISL-SUD-SDNS pro COREP a FINREP, které nebude do konce roční záruční doby možné ověřit v reálném provozu, o další 1 rok.
Úpravy MtS-ISL-SUD-SDNS pro COREP a FINREP spočívaly v:
1) Vytváření třídimenzionálních uživatelských struktur datových oblastí, tj. při projektování pracovat s rozkladem ve třetí dimenzi (listy). Jde o vytváření násobných shodných datových oblastí (multiplikace) podle dalšího třídícího kritéria, např. měny, země, sektoru, kategorie expozic apod.; zároveň existuje i shodná součtová datová oblast. Třídícím hlediskem může být konečná (předem známá) i nekonečná (předem neznámá) množina, přičemž dvoudimenzionální zobrazení datové oblasti je vždy stejné. Třetí dimenze může být statická (např. pevně definovaný počet kategorií expozic) i dynamická (tj. např. v případě měn jen ty měny, ve kterých má subjekt expozice resp. ve kterých převyšuje stanovený limit).
2) Rozšíření délky názvů vybraných objektů na minimálně 250 znaků (zatím je omezení na 60 znaků, což vede k „nečitelným“ zkratkám v názvech objektů).
3) Možnost definovat obor hodnot (doménu) pro informační prvek v datové oblasti, tj. umožnit kontrolu definičního oboru definovaného položkami číselníku nebo intervalem nad datovým typem i pro informační prvek. Pro informační prvek v datové oblasti umožnit omezení oboru hodnot na doménu nad číselníkem. Oproti takto zadané hodnotě pak provádět formátovou kontrolu zasílaných hodnot údajů. Týká se i domény nad datovým typem.

c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Realizace předmětu veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele, tj. ověření fungování provedených úprav ve zpracování výkazů zaslaných vykazujícími subjekty v rámci COREP a FINREP po dobu záruky.

d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
Termín splnění veřejné zakázky je 20. 12. 2014.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
02/08/2013 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh