Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7602011031748
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Česká národní banka
Identifikační číslo:
48136450
Poštovní adresa:
Na Příkopě 28
Obec:
Praha
PSČ:
115 03
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 224413965
K rukám:
Mgr. Michaela Lukšová
       
E-mail:
michaela.luksova@cnb.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.cnb.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.cnb.cz
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://ezak.cnb.cz/vz00000364
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
DMS – IS pro správu a oběh digitálních dokumentů
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č. 7
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Praha
Kód NUTS CZ010 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem veřejné zakázky je dodání a implementace nového informačního systému „DMS – IS pro správu a oběh digitálních dokumentů“ (dále jen „IS" nebo „systém“), který bude splňovat veškeré požadavky zadavatele na moderní systém pro tvorbu, správu, oběh a uložení digitálních dokumentů. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zajištění podpory a údržby daného systému.
Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedená v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této ZD.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
72000000-5
 
Další předměty
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
5 785 000
Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Zadavatel si v souladu s § 99 zákona vyhrazuje opční právo na poskytnutí dalších služeb, uvedených v předmětu této veřejné zakázky dle čl. 1 ZD.
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:   36   nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:   nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
(dd/mm/rrrr)  
Dokončení
(dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona prokáže dodavatel předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán [k prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona],
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci [k prokázání kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. b) zákona]. Oprávnění k podnikání se prokazuje zejména výpisem z živnostenského rejstříku nebo živnostenskými listy.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dodavatel prokazuje v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona svou ekonomickou a finanční způsobilost k plnění veřejné zakázky předložením čestného prohlášení dodavatele podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Vzor tohoto prohlášení je uveden v příloze č. 3 ZD - Čestné prohlášení dodavatele.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží seznam min. 2 významných služeb [§ 56 odst. 2 písm. a) zákona] realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:
a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem (včetně kontaktních údajů na objednatele), pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli,
b) osvědčení vydané jinou osobou (včetně kontaktních údajů na objednatele), pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli,
c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle písm. b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Další požadavky na technické kvalifikační předpoklady jsou podrobněji uvedeny v odst. VI.3 a) - Doplňující informace.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
celková nabídková cena v Kč bez DPH
60
2.
realizace vítaných požadavků
15
3.
kvalita SW řešení (prezentace)
25
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
16023
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2016/S 029-046974 ze dne 05/02/2016 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: (dd/mm/rrrr) Čas: (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 08/08/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: 31/01/2017 (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 08/08/2016 (dd/mm/rrrr)
Čas:
10:00 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
Otevírání obálek mají právo být přítomni max. 2 zástupci každého uchazeče.

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Významnou službou se rozumí:

a) dokončená realizace SW v řešení v oblasti správy a oběhu dokumentů, mimo řešení spisových služeb nebo oběhu dokumentů finančního charakteru (tzn. faktury, objednávky s vazbou na ERP systém), včetně školení a poskytování odborné technické podpory alespoň po dobu 12 měsíců;
b) skutečně uhrazená cena takovéto služby byl minimálně 3 500 000,- Kč bez DPH;
c) SW řešení uvedené jako významná služba musí být v současné době stále ve funkčním provozu;
d) SW řešení musí být koncipováno pro minimálně 1500 koncových uživatelů, z nichž nejvýše 150 uživatelů může pracovat současně.


9.4.2 Technický kvalifikační předpoklad dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona splňuje dodavatel, který předloží seznam odborníků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, tj. budou členy projektového týmu nebo budou poskytovat odbornou technickou podporu implementovaného IS, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Pro jednotlivé odborníky platí, že musí splňovat minimálně následující požadavky zadavatele:
a) Projektový manažer musí prokázat minimálně 5 let praxe v oblasti vedení projektů IS, kdy alespoň 2 jím vedené a realizované projekty byly realizovány v rozsahu významné služby dle bodu 9.4.1 včetně skutečně uhrazené ceny v hodnotě alespoň 3 500 000,- Kč bez DPH.
Projektový manažer předloží platný certifikát IPMA, Prince2 nebo PMI, pokud jím disponuje, a profesní životopis s vyznačením své účasti jako projektového manažera na realizaci alespoň 2 významných služeb obdobného charakteru dle bodu 9.4.1, s uvedením skutečně uhrazené ceny a doby realizace. Životopis bude podepsán projektovým manažerem.

b) Architekt řešení/systémový inženýr musí prokázat minimálně 3 roky praxe v oblasti navrhování architektury IS, kdy minimálně 2 jím navržené IS řešily problematiku Document Management System (DMS) na technologické platformě, kterou nabízí uchazeč v tomto zadávacím řízení.
Architekt řešení/systémový inženýr předloží profesní životopis s vyznačením 2 služeb obdobného charakteru dle bodu 9.4.1, s uvedením doby realizace. Životopis bude podepsán architektem řešení/systémovým inženýrem.

c) Analytik/programátor musí prokázat minimálně 3 roky praxe v oblasti analýzy/programování IS, kde alespoň 1 jím analyzovaný/programovaný IS řešil problematiku DMS a jeho integraci s jinými IS na technologické platformě, kterou nabízí uchazeč v tomto zadávacím řízení.
Analytik/programátor předloží profesní životopis s vyznačením 1 služby obdobného charakteru dle bodu 9.4.1, s uvedením doby realizace. Životopis bude podepsán analytikem/programátorem.

d) Odborný specialista/technik - minimálně 2 osoby (s ohledem na zástupnost), které budou poskytovat provozní podporu dodaného IS po uvedení IS do rutinního provozu. Odborní specialisté/technici jsou povinni doložit odbornou způsobilost pro administrátorskou správu a podporu nabízeného SW řešení pro DMS ve formě certifikátu nebo prohlášení o absolvovaném školení, popř. minimálně 2 roky praxe v poskytování odborné technické podpory pro architektonicky a technologicky obdobné řešení, jako je nabízeno uchazečem v tomto zadávacím řízení.
Odborní specialisté/technici předloží profesní životopis s vyznačením služby/služeb obdobného charakteru dle bodu 9.4.1, s uvedením doby realizace. Životopisy budou podepsány odbornými specialisty/techniky.

Spolu s doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů odborníků dodavatele (např. životopisy či certifikáty) předloží dodavatel také seznam odborníků ve formě čestného prohlášení, v němž dodavatel prohlásí, že odborníci splňují požadavky zadavatele na prokázání technických kvalifikačních předpokladů. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
13/06/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh