Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401010003703


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká národní banka
Identifiakční číslo:
48136450
Poštovní adresa:
Na Příkopě 28
Obec:
Praha
PSČ:
115 03
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Tel.:
+420 224412949
K rukám:
Pavel Vrátný
       
E-mail:
pavel.vratny@cnb.cz
Fax:
+420 224412631
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.cnb.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.cnb.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Obnova chlazení na pobočce ČNB Ostrava
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Praha
Kód NUTS CZ01 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem veřejné zakázky je demontáž stávajících a dodávky a montáž nových 6 ks jednotek VRV se 47 vnitřními jednotkami vč. jejich ekologické likvidace, demontáž stávajících a dodávky a montáž nových 5 ks chladících kondenzačních a vnitřních jednotek typu split a dodávka 1 ks nové split jednotky komplet, provedení potřebných zkoušek. Součástí veřejné zakázky je také zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně vytvoření HMG prací podle požadavku objednatele a provádění předepsané údržby, pozáručních a mimozáručních oprav.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
42500000-1
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
48
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Potřeba zadavatele spočívá v nutnosti zajistit spolehlivé chlazení prostor technologických a kancelářských prostor v objektu pobočky Ostrava ČNB. Stávající zdroje chladu byly instalovány v letech 1994 – 1999 a obsahují R22.
b) popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je demontáž stávajících a dodávky a montáž nových 6 ks jednotek VRV se 47 vnitřními jednotkami vč. jejich ekologické likvidace, demontáž stávajících a dodávky a montáž nových 5 ks chladících kondenzačních a vnitřních jednotek typu split a dodávka 1 ks nové split jednotky komplet, provedení potřebných zkoušek. Součástí veřejné zakázky je také zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně vytvoření HMG prací podle požadavku objednatele a provádění předepsané údržby, pozáručních a mimozáručních oprav.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Potřeby zadavatele budou uspokojeny tím, že budou dodány nové jednotky chlazení s větší spolehlivostí, lepší účinností a s chladivem nepodléhajícím, podle stávajících předpisů, omezení používání.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky. Zadavatel předpokládá zahájení montáže nových jednotek chlazení 04/ 2015 a trvání pozáruční podpory po dobu 3 let po uplynutí záruční doby a mimozáruční podpory po dobu 4 let od řádného předání a převzetí plnění.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Podmínky financování a platební podmínky jbudou obsaženy v uzavírané smlouvě o dílo.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
05/12/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh